Activitatea de audit financiar este reglementata prin OG nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar și de  Legea nr. 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative  și este activitatea efectuata de auditorii financiari in vederea exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare sau a unor componente ale acestora, exercitarea altor misiuni de asigurare si servicii profesionale potrivit standardelor internationale de audit si altor reglementari adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

A. auditul financiar

Auditul situatiilor financiare consta in verificarea a situatiilor financiare ale unei entităţi juridice, cu scopul de a exprima o opinie de audit destinata sa ofere o asigurare rezonabila ca situatiile financiare sunt prezentate in mod corect, in toate aspectele semnificative, si / sau sa dea o imagine fidela si corecta, in conformitate cu cadrul de raportare financiara. Auditul financiar sporeste gradul de incredere al partilor interesate asigurand credibilitate afacerii tale. Partile interesate principale ale unei companii sunt, de obicei actionarii sai, dar si alte parti, cum ar fi autoritatile fiscale, bănci, autoritati de reglementare, furnizorii, clientii si chiar angajatii pot avea, de asemenea, un interes in asigurarea faptului ca situatiile financiare sunt corecte.

Auditul financiar si procedurile de audit sunt concepute pentru a detecta informatiile lipsa sau false cauzate, fie de frauda fie de eroare materiala.

Auditorii financiari:
a) realizeaza proceduri destinate obtinerii de probe suficient de adecvate in conformitate cu standardele de audit pentru a determina cu un grad de incredere rezonabil daca situatiile financiare sunt lipsite de erori semnificative
b) analizeaza situatiile financiare in scopul de a apiecia daca ele au fost intocmite in conformitate cu legislatia si cu standardele de contabilitate 
c) emit un raport continand o exprimare clara a opiniilor lor asupra situatiilor financiare.

B. auditul statutar

Prin audit statutar se exprima un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.

Raportul auditului statutar cuprinde:

- o introducere care identifica cel putin situatiile financiare anuale care fac obiectul auditului ststutar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;

- o descriere a ariei auditului statutar, care identifica cel putin standardele de audit conform carora a fost aplicat la intocmirea acestuia;
- o opinie de audit care exprima in mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit careia situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiarasi, dupa caz, daca situatiile financiare anuale respecta cerintele legale. Opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, o opinie contrara sau, daca auditorii statutari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimarii unei opinii;
- o referire la aspectele asupra carora auditorii statutari atrag atentia, printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
- un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar

C. audit intern

Controlul intern sau auditul intern vizeaza:

- asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare
- aplicarea deciziilor luate de conducerea unitatii
- functionarea activitatii interne a unitatii
- fiabilitatea informatiilor financiare
- eficacitatea activitatii unitatii
- utilizarea eficienta a resurselor
- prevenirea si controlul riscurilor

Controlul intern contabil si financiar este un element major al controlului intern si vizeaza ansamblul proceselor de obtinere si comunicare a informatiei contabile si financiare si contribuie la realizarea unei informatii fiabile si conforme exigentelor legale

Auditul intern contabil si financiar vizeaza:
- confomitatea informatiilor contabile si financiare publicate cu regulile aplicabile acestora
- aplicarea procedurilor elaborate de conducere in legatura cu aceste informatii
- protejarea activelor
- prevenirea si detectarea fraudelor si neregulilor contabile si financiare
- fiabilitatea informatiilor utilizate la nivel intern in scop de control

D. audit de revizuire

Auditul de revizuire furnizează un nivel moderat de asigurare conform căreia informaţiile care fac obiectul revizuirii nu conţin denaturări semnificative, această situaţie fiind exprimată sub forma unei asigurări negative. Obiectivul unei revizuiri a situaţiilor financiare este de a ne permite, pe baza unor proceduri mai restrânse, care nu oferă toate probele cerute într-un audit, să sesizăm vreun aspect care ne determină să credem că situaţiile financiare nu sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Aria de aplicabilitate a unei revizuiri este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi, prin urmare, nu putem să obţinem asigurarea că vom sesiza toate aspectele semnificative care ar putea fi indicate în cadrul unui audit.

E. servicii conexe

Auditorul financiar efectueză anumite proceduri cu privire la elementele individuale ale datelor financiare (datoriile, conturile de creanţe, părţi afiliate, etc), la o componentă a situaţiilor financiare sau la întreg setul de situaţii financiare.

Obiectivul unei misiuni pe baza procedurile convenite îl constituie efectuarea de către auditor a procedurilor ce ţin de natura unui audit la care auditorul, entitatea şi oricare terţe părţi îndreptăţite au convenit, precum şi raportarea de către auditor asupra constatărilor efective.

Datorită faptului că auditorul furnizează un raport asupra constatărilor efective ale procedurilor convenite, nu este exprimată nici o asigurare. În locul acesteia, utilizatorii raportului evaluează pentru ei înşişi procedurile şi constatările raportate de către auditor şi conturează propriile lor concluzii care decurg din audit.

Raportul este adresat în mod strict acelor părţi care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate, având în vedere că alte părţi pot interpreta greşit rezultatele, deoarece nu cunosc motivele pentru efectuarea procedurilor.